Deel deze pagina:

De federatie wordt bestuurd door een raad van maximum 10 bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. De bestuurders worden verkozen bij meerderheid van de aanwezige stemmen in de algemene vergadering. Er mogen geen twee bestuurders van dezelfde club in de raad van bestuur zetelen.

De duur van de bestaande en toekomstgerichte mandaten is vastgesteld op zes jaar, zij zijn onmiddellijk herverkiesbaar. Eénzelfde bestuurder kan de functie van voorzitter maximaal gedurende twee opeenvolgende mandaten uitoefenen. 

Zullen als aftredend en niet herkiesbaar aanzien worden, de leden welke twee derden der vergaderingen van de raad van bestuur niet zullen bijgewoond hebben, behoudens overmacht.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, één of twee ondervoorzitters, een penningmeester en een secretaris. De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen en zit de vergaderingen voor.

Indien een tussentijdse vacature voor bestuurder ontstaat wordt deze opgevuld in de daaropvolgende algemene vergadering.

Indien het aantal leden van de raad van bestuur om een of andere reden terugloopt tot minder dan zes leden, zal onmiddellijk in zijn vervanging worden voorzien in afwachting van de eerstkomende algemene vergadering die hierover een beslissing zal nemen.

De raad van bestuur duidt de kandidaten voor de raad van bestuur van de Koninklijke  Belgische Judo Bond aan.

Raadpleeg voor de volledige info de statuten en het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende leden

Sponsors

Sponsors